Forum Dialogu Mieszkaniowego

Start
O forum
Program
Dla uczestników
Lokalizacja

O Forum

Celem Forum Dialogu Mieszkaniowego jest zainicjowanie ogólnopolskiej debaty publicznej o rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Pragniemy, by była to debata kompleksowa, uwzględniająca wszystkie kluczowe wyzwania, jakie stoją przed tym rynkiem –w aspekcie społecznym, ekonomicznym, finansowym i legislacyjnym. Założeniem Forum jest udział wszystkich uczestników rynku mieszkaniowego.

Zapraszamy zatem członków izb branżowych, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych; przedstawicieli firm deweloperskich i wykonawczych oraz instytucji finansowych; samorządowców, architektów oraz urbanistów; reprezentantów świata nauki i kultury; przedstawicieli administracji publicznej oraz władz państwowych.

Organizatorami Forum są Bank Gospodarstwa Krajowego oraz BGK Nieruchomości S.A., we współpracy z Radą Mieszkalnictwa, działającą przy Prezesie Rady Ministrów. Założeniem organizatorów jest, aby w czasie wydarzenia powstały grupy eksperckie, które będą później pełniły funkcje analityczne i doradcze dla Rady Mieszkalnictwa.

Jesteśmy głęboko przekonani, że głos doradczy środowisk społecznych, biznesowych, branżowych i naukowych będzie miał pozytywny wpływ na wyznaczanie optymalnych priorytetów dla Rady Mieszkalnictwa oraz koordynowanie przez nią działań służących realizacji polityki mieszkaniowej państwa.

Program

9:00 – 10:00
Rejestracja uczestników
10:00 – 10:45
Otwarcie konferencji
10:45 – 11:00
Przerwa kawowa
11:00 – 12:30
Debata plenarna
12:30 – 13:30
Lunch
13:30 – 15:30
Sesje w pięciu ścieżkach tematycznych do wyboru
13:30 – 15:30

RÓŻNE POTRZEBY I RÓWNE SZANSE

 1. Aktywizacja komplementarnych form budownictwa mieszkaniowego – socjalnego, komunalnego, spółdzielczego, kooperatywnego oraz społecznego budownictwa czynszowego, m.in. w oparciu o finansowanie z programu Mieszkanie Plus
 2. Rynek mieszkaniowy dostosowany do grup społecznych o zróżnicowanych potrzebach – mieszkalnictwo wspomagane, polityka senioralna, oferta dla rodzin wielodzietnych, dopłaty do czynszu dla rodzin słabiej uposażonych, przeciwdziałanie zadłużeniu
 3. Nowe narzędzia współpracy samorządów i inwestorów prywatnych – rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego na rynku mieszkaniowym, współpraca podmiotów rynku kapitałowego z jednostkami samorządu terytorialnego
 

Partnerzy ścieżki

 • Fundacja Habitat for Humanity Poland
 • BGK Nieruchomości
 • Stowarzyszenie Mieszkanicznik
 • Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+)
 • Związek Banków Polskich
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Departament Polityki Mieszkaniowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Związek Dużych Rodzin 3+
 • Polska Izba Gospodarcza TBS
 • Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
13:30 – 15:30

NOWE NARZĘDZIA PRAWNE I FINANSOWE

 1. Diagnoza usług finansowych oferowanych dla różnych segmentów klientów, nowe narzędzia wspierające finansowanie inwestycji mieszkaniowych (m.in. REIT-y, listy zastawne, kasy budowlane, wsparcie kredytów dla rodzin wielodzietnych)
 2. Regulacje zwiększające udział mieszkań na wynajem na rynku mieszkaniowym, wzmocnienie równowagi praw i obowiązków właścicieli i najemców mieszkań
 3. Przejrzysta polityka podatkowa aktywizująca inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych na rynku mieszkaniowym, ochrona inwestorów przed podwójnym opodatkowaniem, narzędzia ograniczające ryzyka koncentracji na rynku
 4. Opracowanie narzędzi finansowych wspierających rozwój energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego
 5. System oszczędzania na cele mieszkaniowe
 

Partnerzy ścieżki

 • Stowarzyszenie Mieszkanicznik
 • Fundacja Habitat for Humanity Poland
 • Związek Banków Polskich
 • Centrum AMRON
 • Związek Banków Polskich
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Związek Dużych Rodzin 3+
 • Departament Polityki Mieszkaniowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Polski Związek Firm Deweloperskich
 • BGK Nieruchomości
13:30 – 15:30

URBANISTYKA I PLANOWANIE

 1. Zrównoważony rozwój miast, zwiększenie jakości i przejrzystości planowania przestrzennego, standaryzacja lokalizacji inwestycji mieszkaniowych, lepszy dostęp do infrastruktury społecznej i technicznej w nowo powstających inwestycjach
 2. Nowe tereny dla inwestycji mieszkaniowych – odblokowanie potencjału gruntów rolnych i poprzemysłowych, efektywne wykorzystanie gruntów Skarbu Państwa, zatrzymanie suburbanizacji, eliminacja pustostanów i ugorów miejskich
 3. Przestrzenne aspekty rewitalizacji (śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe), zmiana struktury zdegradowanych terenów miejskich, efektywna polityka fiskalna w celu eliminacji pustostanów i „ugorów miejskich”
 

Partnerzy ścieżki

 • Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
 • BGK Nieruchomości
 • Stowarzyszenie Ekoplanowanie
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Wydział Architektury, Politechnika Śląska
 • Polski Związek Firm Deweloperskich
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich
 • Departament Polityki Mieszkaniowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • URBI CONSULTING
 • Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
13:30 – 15:30

NOWY I ISTNIEJĄCY ZASÓB MIESZKANIOWY

 1. Spójny i przejrzysty system prawny regulujący proces inwestycyjno-budowlany
 2. Optymalizacja wymogów technicznych dla mieszkań, budynków, garaży, parkingów oraz infrastruktury towarzyszącej w oparciu o europejskiej standardy. Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych
 3. Poprawa stanu technicznego istniejących zasobów, przyśpieszenie uzgodnień konserwatorskich oraz ujednolicenie zasad remontów zabytków mieszkalnych, termomodernizacja budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych
 4. Poprawa estetyki inwestycji mieszkaniowych, wzmacnianie więzi społecznych w oparciu o dobrze zaprojektowane budynki i przestrzenie, rozwiązania promujące i poszerzające pola współpracy pomiędzy architektami projektującymi budynki a artystami. Przestrzeń dostępna dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami
 

Partnerzy ścieżki

 • Stowarzyszenie Producentów Betonów
 • BGK Nieruchomości
 • Związek Banków Polskich
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
13:30 – 15:30

PRACA I INNOWACJE

 1. Efektywne zwiększenie podaży pracy na rynku mieszkaniowym – rozwój szkolnictwa zawodowego i technicznego, programy przekwalifikowania dla osób bezrobotnych, ułatwienia zachęty dla pracowników z zagranicy
 2. Stabilność i bezpieczeństwo pracy w budownictwie, kodeks dobrych praktyk oraz współpracy inwestorów (w tym administracji publicznej), wykonawców i podwykonawców, standaryzacja w kontraktach wykonawczych i wykonawstwie inwestycji
 3. Dodatkowa aktywizacja polskich producentów nowych technologii budowlanych, zwiększenie wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w budownictwie mieszkaniowym – m.in. budownictwa modułowego, prefabrykowanego i drewnianego
 

Partnerzy ścieżki

 • Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Stowarzyszenie Producentów Betonów
 • Polski Związek Firm Deweloperskich
13:30 – 15:30
Przedstawicieli władz samorządowych i spółek miejskich zapraszamy na spotkanie warsztatowe z udziałem przedstawicieli BGK i BGK Nieruchomości.

Prelegenci

There are no team members found.

Dla uczestników

Forum Dialogu Mieszkaniowego odbędzie się 21 czerwca br. w godz. 10:00 – 15:30 na PGE Narodowym w Warszawie. Udział w Forum jest bezpłatny i otwarty. Ze względu na planowany udział przedstawicieli najwyższych władz państwowych i związane z tym procedury bezpieczeństwa, warunkiem udziału w Forum jest indywidualne wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Rejestracja na konferencję została zakończona. Kontakt: konferencja@bgkn.pl

Lokalizacja

Sale Konferencyjne PGE Narodowego w Warszawie
Aleja Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa

Jak trafić? >>>

Parking dla Uczestników dostępny na Błoniach Stadionu